Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1 – Platnosť podmienok

Úvodné ustanovenia
 • Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pre všetky aktivity poskytované internetovým portálom https://speeddate.katrande.org/. Jej služby a ponuky (ďalej len „akcie“) voči účastníkom sa riadia týmito podmienkami. Obsahujú popis služieb a špecifikáciu zmluvného vzťahu medzi organizátorom zoznamovacích akcii katRande, o.z. IČO: 51838966 (ďalej len „organizátor“) so sídlom na adrese Chrobákova 2693/22, PSČ 841 02, Bratislava Dúbravka a klientami (ďalej len „účastníkmi“).
 • Účastník svojou registráciou na Akcii poriadanej na www.speeddate.katrande.org potvrdzuje, že sa zoznámil so znením Podmienok a zaväzuje sa nimi riadiť.
Popis rozsahu služieb KatRande, o.z.,
 • katRande, o.z. je organizácia, ktorá ponúka serióznu komunikačnú príležitosť pre slobodných katolíkov. Jej cieľom je organizovať stretnutia slobodných, ktorí hľadajú životných partnerov. Vytvárať priestor prostredníctvom internetovej zoznamky katRande a organizovať zoznamovacie akcie – speed datingy katRande prostredníctvom internetového portálu www.speeddate.katrande.org
Základné pojmy a informácie
 • Speed dating je zoznamovacia akcia pre 16 – 20 Účastníkov (polovica mužov a polovica žien) podobného veku a katolíckeho vierovyznania
 • Speed dating naživo sa koná v kaviarni alebo spoločenskej sále, výhradne v priestoroch uzavretej spoločnosti. V rozhovore, ktorý trvá 6-8 minút sa Účastníci v pároch snažia spoznať jeden druhého. Po uplynutí tohto času sa muži posúvajú k ďalšiemu stolu a tak sa všetci účastníci vystriedajú. Každý vyplňuje formulár, v ktorom uvedie, s kým sa chce ešte stretnúť. Zhoda nastane len vtedy, keď obaja, muž i žena z jednotlivých párov vyjadria túžbu, stretnúť sa. Keďže je speed dating anonymný, organizátori poskytnú mailové kontakty len tým, ktorí vytvorili spoločnú zhodu. Výsledky dostanú do 24 hodín.
 • Speed dating online prebieha rovnako ako speed dating naživo. Rozdiel je len v tom, že sa zoznamujete z pohodlia vášho domova prostredníctvom aplikácie zoom. Nevyhnutnosťou je kvalitné internetové pripojenie, funkčná kamera a mikrofón.
 • Večer priateľov – priateľské stretnutie z pohodlia vášho domova prostredníctvom aplikácie zoom. Porozprávate sa na témy, ktoré sú vám blízke, spoznáte nových ľudí a prežijete príjemný večer. Téma je dopredu určená a diskusiu vedie skúsený moderátor. Ak sa s niekým z účastníkov budete chcieť stretnúť, či si „padnete do oka“ vymeníme vám mailové kontakty.
Miesto konania Akcie
 • Akcie speed dating katRande naživo sa konajú v priestoroch, kde je garantovaná uzavretá spoločnosť. Účastníci si vyberajú miesto konania pri registrácii na Akciu.
 • Akcie speed dating katRande online sa konajú prostredníctvom internetovej aplikácie zoom. Účastník Akcie je povinný zabezpečiť si technické vybavenie s aplikáciou zoom, funkčnou kamerou a mikrofón, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotnú účasť na Akcii.
 • Akcie Večer priateľov sa konajú prostredníctvom internetovej aplikácie zoom. Účastník Akcie je povinný zabezpečiť si technické vybavenie s aplikáciou zoom, funkčnou kamerou a mikrofón, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotnú účasť na Akcii.
Vyhodnotenie Akcie
 • Vyhodnotením Akcie sa rozumie to, že Organizátor odovzdá e-mailové kontakty (ktoré poskytli Účastníci), tým Účastníkom, ktorí dosiahli behom Akcie vzájomnú zhodu. Voľba, s kým si chce Účastník vymeniť kontakt sa vykonáva pomocou vyplneného formulára, ktorý účastník dostane na začiatku Akcie a odovzdá ho na konci Akcie Organizátorovi.
 • Účastník Akcie sa registráciou zaväzuje k aktívnej komunikácii s Účastníkmi, s ktorými na Akcii dosiahol vzájomnú zhodu. To znamená, že im max. do týždňa napíše prvý (muž) alebo odpíše alebo na prvý e-mail (žena). Ak to Účastník nedodrží,ň na dvoch speed datingoch katRande, na ďalších speed datingoch katRande odmietneme jeho účasť. Týmto krokom sa snažíme podmieniť slušnú komunikáciu medzi Účastníkmi speed datingu katRande.
Podmienky účasti na akcii
 • Účastníkom Akcie môžu byť len osoby staršie ako 18 rokov. Účastník sa na Akciu registruje cez webovú stránku www. speeddate.katrande.org. Prihlásenie prebehne po vyplnení všetkých povinných údajov a zaškrtnutí súhlasu s Podmienkami, čím účastník súhlasí s Podmienkami a zaväzuje sa dodržať ich. Registrácia je dokončená zaplatením účastníckeho poplatku na účet č. 2941062827/1100 podľa aktuálneho cenníka vytvoreného a zverejneného Organizátorom na internetovej stránke: www. speeddate.katrande.org.
 • Účastník je povinný vykonať platbu tak, aby bola pripísaná najneskôr do 4 pracovných dní po registrácii na Akciu na účet Organizátora. Ak tak neurobí, bude zo zoznamovacej akcie vyradený. Uhradením poplatku na účet organizátora vzniká medzi prihláseným Účastníkom a Organizátorom zmluvný vzťah. Predmetom tohto vzťahu je právo Účastníka na účasť na Akcii v termíne, ktorý bol zo strany Organizátora potvrdený.
 • Účastník je povinný rešpektovať vekovú kategóriu konkrétnej Akcie. Organizátor má právo požiadať Účastníka o overenie veku. Ak Účastník nespĺňa vekové kritérium, zruší Účastníkovi Účasť bez nároku na vrátenie registračného poplatku.
 • Účastník je povinný napísať (muži) alebo odpísať (ženy) minimálne jeden e-mail partnerke/partnerovi, s ktorou/ktorým spoločne na Akcii vyjadrili zhodu vo výsledkovom formulári. Ak tak neurobí, Organizátor Účastníkovi pošle upozornenie a ak to nedodrží na ďalšej Akcii, Organizátor mu odmietne Účasť na ďalších Akciách.
Zrušenie účasti Účastníka
 • Účastník má právo zrušiť svoju účasť na Akcii poslaním e-mailu na kontaktnú adresu: [email protected] Ak zrušenie účasti prebehne do 7 kalendárnych dní pred konaním akcie, mú Účastník právo na vrátenie celého účastníckeho poplatku. Pri zrušení 6 – 4 dni pred akciou Účastníkovi vrátime 50% poplatku alebo si môžete vybrať iný termín za poplatok 8 euro. Pri zrušení menej ako 4 dni pred akciou poplatok prepadá. V prípade choroby alebo iného závažného dôvodu Účastníkovi ponúkneme 25 % zľavu na ďalšiu Akciu.
 • V prípade zrušenia Akcie zo strany Organizátora, v prípade, že sa nenaplní kapacita Akcie, organizačného alebo iného dôvodu, majú Účastníci právo na vrátenie celého účastníckeho poplatku. Organizátor môže tiež navrhnúť Účastníkovi registráciu na iný termín Akcie.
Zodpovednosť Organizátora
 • Organizátor nezodpovedá za správnosť informácii, ktoré mu účastník poskytne pri Registrácii, ani za dôsledky, ktoré nepravdivé informácie môžu mať na priebeh Akcie. Môže sa jednať o napr. o nepravdivé informácie o veku, stave Účastníka a pod.
 • Organizátor nenesie zodpovednosť za protizákonné, či spoločensky nevhodné správanie Účastníka, a to tak na akcii ako po jej skončení.
 • Organizátor negarantuje, že si každý účastník Akcie nájde /spozná vyhovujúcu osobu podľa jeho predstáv.
 • Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť na Akciu Účastníka, ktorý, aj keď bol riadne zaregistrovaný, je však pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok.
 • Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účasť Účastníka ak tento na predchádzajúcej Akcii nerešpektoval podmienky komunikácie po obdržaní výsledku Akcie.
 • Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účasť Účastníka na ním organizovanej Akcii aj bez udania dôvodu.
 • Organizátor Akcie si vyhradzuje právo zrušiť Akciu z dôvodu nedostatočné počtu účastníkov, z organizačných alebo iných nešpecifikovaných okolností.
Ochrana osobných údajov
 • Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov sú použité tieto Zásady ochrany osobných údajov (Ďalší panel)
Záverečné ustanovenie
 • Organizátor si vyhradzuje právo meniť obchodné podmienky a to i bez predchádzajúceho upozornenia s okamžitou účinnosťou. Účastníci sú povinní sa pred účasťou na akcii s aktuálnou podobou obchodných podmienok zoznámiť.
 • Otázky, podnety alebo sťažnosti je možné zaslať Organizátorovi na adresy uvedené v sekcii Kontakty.
 • Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť 1. 5. 2021

Zásady ochrany osobných údajov

Základné ustanovenia

Ako prevádzkovateľ portálu speeddate.katrande.org berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov.

katRande, o.z. IČO: 51838966 (ďalej len „organizátor“) so sídlom na adrese Chrobákova 2693/22, PSČ 841 02, Bratislava Dúbravka, telefón:. +421 910 911 686, spracúva osobné údaje na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) zásady pre nakladanie s týmito údajmi.

Registračné údaje na speed dating a Večer priateľov

Spracuvávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pre hladké splnenie účelu služby a prípadné reklamácie.

V evidencii registrácie spracúvame tieto vaše osobné údaje: krstné meno, pohlavie, e-mailová adresa, miesto bydliska, vek, telefón, prezývka, údaj o cene, dátum registrácie. Tieto údaje sú potrebné k spracovaniu registrácie, tzn. plneniu zmluvy.

Tieto údaje máme uložené v zabezpečenej databáze a neposkytujeme ich tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

Na čo potrebujeme vaše osobné údaje?
 • Telefón nám slúži pre prípad, keď vás potrebujeme rýchlo kontaktovať, v prípade náhlej organizačnej zmeny speed datingu alebo večeru priateľov (ďalej len „Akcie“) na ktorú ste prihlásený.
 • Krstné meno slúži ako kontaktný údaj pri akcii a kontrolný údaj správne zadaného pohlavia.
 • Údaj o veku potrebujeme na overenie, či ste sa spadáte do konkrétnej vekovej kategórie, pre Akciu, na ktorú ste sa registrovali.
 • Pohlavie potrebujeme na to, aby sme vedeli vytvoriť správny pomer mužov a žien na konkrétnu Akciu.
 • E-mailová adresa slúži na základnú komunikáciu týkajúcu sa potvrdenia registrácie, platby, upozornenia na blížiaci sa termín Akcie, vyhodnotenie Akcie. Na základe pravidiel speed datingu zdieľame Váš e-mail s účastníkmi, s ktorými ste mali vzájomnú zhodu. Odovzdanie kontaktu (e-mailovej adresy) je podstatou poskytovanej služby. E-mail tiež slúži, aby sme vás mohli informovať o aktuálnych ponukách a novinkách týkajúcich sa našich služieb.
Registračné údaje v sekcii Nechajte sa informovať

Zadaním vášho mena a e-mailovej adresy v sekcii Nechajte sa informovať, súhlasíte aby prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (emailová adresa) na účely zasielania noviniek a informácií ohľadne nových stretnutí speed dating a to na obdobie 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Udelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 16 rokov.

Ako dlho vaše osobné údaje spracúvame?

V prvom rade budeme vaše osobné údaje spracúvavať po celú dobu trvanie zmluvného vzťahu medzi nami. V prípade, spracovania osobných údajov, ku ktorým bol udelený súhlas, budú vaše osobné údaje všeobecne spracované po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu. V prípade, že sa prihlásite k odberu noviniek – sekcia Nechajte sa informovať, tak vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 7 rokov, popr. do doby vyslovenia vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete ľahko vyjadriť tým, že nás kontaktujete e-mailom, telefonicky, prípadne osobne, alebo si upravíte nastavenia užívateľského konta. Ďalej upozorňujeme, že tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas na dobu stanovanú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov, preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale aj ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš web nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov.

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám v zmysle Zákona patria nasledovné práva:

 • Právo prístupu k osobným údajom
  Právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak spracúvame Vaše osobné údaje, tak máte právo na prístup k týmto osobným údajom. Ďalej máte právo požadovať od nás informáciu o tom, ktoré kategórie osobných údajov o Vás spracúvame, na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, dobe ich uchovávania, s kým Vaše osobné údaje zdieľame, aké máte práva, od koho sme získali Vaše osobné údaje (ak sme ich nezískali od Vás), informáciu o tom, či spracúvanie zahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny, informáciu o tom, ako zabezpečíme ich ochranu.
 • Právo na opravu osobných údajov
  Máme záujem na tom, aby Vaše osobné údaje boli správne a aktuálne. V prípade, že zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať, máte právo na opravu Vašich nesprávne uvedených osobných údajov, ako aj ich aktualizáciu, prípadne doplnenie osobných údajov.
 • Právo na vymazanie osobných údajov
  Máte právo na vymazanie osobných údajov, pričom tieto osobné údaje na Vaše požiadanie bezodkladne vymažeme, ak už nie sú potrebné pre účel, na ktoré sa získali alebo spracúvali; alebo ak sme získali osobné údaje protizákonne; alebo ak ste namietli spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu; alebo ak nám taká povinnosť vyplýva zo Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípadoch, keď namietnete správnosť osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, alebo sme využili Vaše osobné údaje protizákonne.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov
  Máte právo od nás žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na splnenie zmluvy, poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov
  V prípade, že budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.
Záverečné ustanovenie

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.05.2021. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Zásady ochrany osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju právnej úpravy, ako aj vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových nástrojov a technológií.

V prípade akéhokoľvek problému nás neváhajte kontaktovať.

Sme tu pre vás

[email protected]